Vylepšení úpravy reference

Verze GstarCAD 2017 poskytuje vylepšení funkce úpravy reference (REFEDIT). Nyní lze upravovat externí reference nebo definice bloku přímo v aktuálním výkresu.

Objekty, které vyberete z dané externí reference nebo bloku, budou v aktuálním výkresu dočasně extrahovány a zpřístupněny pro úpravy. Množinu extrahovaných objektů neboli pracovní množinu, lze upravit a poté jejím uložením zpět aktualizovat externí referenci nebo definici bloku.

 

Dialog Editovat referenci

Karta Identifikace reference: Poskytuje vizuální pomůcky k určení reference, která se má upravit, a způsobu, jak je tato reference vybrána.

Název reference: Zobrazí referenci vybranou pro editaci na místě a všechny reference vnořené v rámci editované reference. Pokud je zobrazeno více referencí, vyberte k úpravě konkrétní externí referenci nebo blok. Na místě může být současně editována pouze jedna reference.

Náhled: Zobrazí náhled aktuálně vybrané reference tak, jak byla uložena v posledním výkresu. Po uložení změn není náhled reference aktualizován.

Cesta: Zobrazí umístění souboru vybrané reference. Pokud jde o blok, nezobrazí se žádná cesta.

Automaticky vybrat všechny vnořené objekty: Určuje, zda jsou v sezení editace reference automaticky obsaženy vnořené objekty.

Vyzvat k výběru vnořených objektů: Určuje, zda jsou vnořené objekty automaticky obsaženy v sezení editace reference.

Karta Nastavení

Vytvářet unikátní názvy hladin, stylů a bloků:  Určuje, zda jsou hladiny a jiné pojmenované objekty extrahované z reference unikátně pozměněny. Pokud je tato volba vybrána, pojmenované objekty a externí reference jsou pozměněny (názvy a přípony se znaky $#$) podobně jako při svázaných externích referencích. Pokud je tato volba vypnuta, názvy hladin a ostatních pojmenovaných objektů zůstávají stejné jako v referenčním výkresu. Pojmenované objekty, které se nezmění a nestanou se tak specifickými, přijmou vlastnosti objektů v aktuálním hostitelském výkresu, které sdílejí stejný název.

Zobrazit definice atributů pro editaci: Řídí, zda jsou všechny variabilní definice atributů v referenci bloku během editace reference vyjmuty a zobrazeny. Pokud je vybrána volba Zobrazit definice atributů pro editaci, stanou se atributy (kromě atributů konstant) viditelnými a definice atributů jsou pak dostupné pro editaci spolu s vybranou referenční geometrií. Pokud jsou změny uloženy zpět do reference bloku, atributy původní reference zůstanou nezměněny. Nové nebo změněné definice atributů ovlivní pouze následné vložení bloku; atributy existujícího bloku neovlivní. Reference bloků a externí reference bez definice nejsou touto volbou ovlivněny.

Zamknout objekty mimo pracovní sadu: Zamkne všechny objekty, které nejsou v pracovní sadě. To zabrání nechtěnému výběru a úpravě objektů v hostitelském výkresu ve stavu editace reference. Chování uzamčených objektů je podobné jako u uzamčených hladin. Pokud se pokusíte editovat uzamčené objekty, jsou tyto objekty vyfiltrovány z výběrové množiny.